ข้อตกลง และเงื่อนไข

เว็บไซต์ halalthai.or.th และ halal.co.th เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายดังนี้

 1. เพื่อยื่นขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลผ่านระบบออนไลน์
 2. เพื่อตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์
 4. เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับรองเครื่องหมายฮาลาลของผลิตภัณฑ์นั้นได้

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องแสดงและสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ halalthai.or.th และ halal.co.th

ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงข้างต้นนี้

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
 2. ผู้ให้บริการ คือ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คือผู้ให้การรับรองมาตรฐานฮาลาล แห่งเดียวในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ halalthai.or.th และ halal.co.th
 3. ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
 4. ท่านต้องลงทะเบียนสมัครโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นความจริงในปัจจุบัน หากข้อมูลที่ให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ทาง halalthai.or.th และ halal.co.th มีสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับท่านทันที
 5. ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า halalthai.or.th และ halal.co.th เป็นผู้ให้บริการด้านการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อเป็นการดำเนินการในการขอรับรอง ขอต่ออายุ หรือขอยกเลิก การรับรองผลิตภัณฑ์นั้นๆ และเพื่อการตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์ในการขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 6. ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ halalthai.or.th และ halal.co.th เพื่อประชาสัมพันธ์ และ เพื่อตรวจสอบข้อมูลสถานะของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล ในประเทศไทย
 7. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเพื่อทำการขอรับรอง ขอเพิ่ม ขอต่ออายุ ขอยกเลิก การขอรับรองภายในเว็บไซต์ halalthai.or.th และ halal.co.th ถ้าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ภายใน 90 วัน ข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบทันที และต้องกรอกข้อมูลหรือลงทะเบียนไหม่ หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะดำเนินการต่อ
 8. สมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปของ feature ต่าง ๆ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องการเพิ่มลด feature การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่น ๆ
 9. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้โดยตรงหรืออ้อม จากความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ ของระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งหรือสิ่งอื่นใด ที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆกับผู้ให้บริการ
 10. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่งผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกภาพ และสามารถยกเลิกการให้บริการกับท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การพิจารณาการเพิกถอนสมาชิกภาพ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เว็บไซต์ ซึ่งอาจจะอ้างอิงจากผู้เสียหายหรือการร้องเรียน
 11. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตระหนักและให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้... (อ่านเพิ่มเติม)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยตรง และข้อมูลจากการเข้าใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย... (อ่านเพิ่มเติม)

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ halalthai.or.th และ halal.co.th และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้งานว่าข้อมูล ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (นโยบายการใช้คุกกี้) ดังนี้... (อ่านเพิ่มเติม)

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ